New Ltmg ISO Approved China 2t 3t 4ton 1 Ton Electric Mini Loader

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชืออย่ างยิ่งในเรื่องการ ขอพร วัดกลางบ างพระ ขับรถผ่านตั้งแต่นนทบุรี
มีป้ายบอกตลอดทาง จะไปทางถนนบรมราชช นนีก็มีป้ายบอก ไปทางลั ดออกศาลาย า
ก็มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง หากขับไม่ถูกวนไปวนมา ไปทางนครชัยศรี หรือทางดอนตูม
เส้นทางบ างเลน ก้ไปได้หมด ลองดูนะเลือกไปไหว้พระทำบุญ เห็นข่าวแล้วอย ากมีเงินบ้าง
ถวายหั วห มู ไข่ ผลไม้ แก้บน บางคนสำเร็จสมหวัง บางคนแก้บนตามที่บนบ านขอกันไว้วัดกลางบางพระ

ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภายในพื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 46 ตาร างวา

เป็นวัดเก่าแ ก่อีกวัดหนึ่งของประเทศไทย ตามหลักฐานของกรมการศ าสนา วัดกลางบ างพระเป็นวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ร าวๆ ปี 2326 หลายคนจึงเ ชื่ อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หลวงพ่อสมหวัง
เป็นพระพุทธรูปป างม ารวิชัย หรือสะดุ้งม าร ก่ออิฐถือปูนประดั บด้วยกระเบื้องโมเสกพร้อมบรรจุมวลส าร

และแผ่นชนวนต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์ และยังทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์
บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วย เดิมทีเรียก หลวงพ่อใหญ่ แต่ต่อมาคณะสาธุช น

หลวงพ่อสมหวังมาบนบ านและสมหวัง จึงนำของมาแก้บนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนำไข่ไก่
ไข่เป็ด ประมาน 6,000 ฟอง 12,000 ฟอง หรือหั วห มูนับ 100 หั ว 300 หั ว ทำให้ถูกเรียกว่า

พร้อมกับขนานนามว่า หลวงพ่อสมหวัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยคนที่มากร าบไหว้หลวงพ่อแล้วสมหวัง
จะเป็นเรื่องขอพรให้ประส บความสำเร็จในเรื่องของ “ความรัก” ขอให้ครอบครัวมีความมั่นคง ทำให้คนโสดหรือคนมีคู่
มาขอพรหลวงพ่อหากสมหวังก็มาแก้บนด้วยหั วห มู รวมทั้งยังขอพรเรื่องการงาน ธุรกิจ โ ชคล าภ
และเงินทอง หากสมหวังก็นำไข่ไก่มาถวายเป็นจำนวนมากความเ ชื่ อและความศักดิ์สิทธิ์
ขอพรให้รักประส บความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่

หรือคนมีคู่ที่อย ากให้ความรักมั่นคงไร้อุปส ร ร ค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง
ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดีและคู่ครองที่ดีจึงนำหั วห มูมาถวายขอโชคล าภ เงินทอง การงานและธุรกิจ
เคยมีสามีภรรย ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กิจการที่กำลังย่ำเเ ย่ฟื้นตัวและประส บความสำเร็จอีกครั้ง
ไม่น่าเชื่ อว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านวิ ก ฤ ตและกลับมาร่ำรวยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแก้บน

การแก้บนทางวัดให้แก้ บนด้วยไข่ไก่ไข่เป็ด ข้าวส าร และหั วห มู เพื่อที่ทางวัดจะได้บริห ารจัดการต่อบุญสะดวก
โดยมอบข้าวส ารไ ข่ไ ก่ไ ข่เป็ดตลอดจนหั วหมู ให้โ ร งพย าบ าล โ ร งเรียน
และชุมช นใกล้วัด อีกส่วนหนึ่งก็นำไปปรุงอาหารแจกผู้มาทำบุญที่วัด
ค าถาหลวงพ่อสมหวัง
อิติสุคโต สะมิชฌิต าสะพุทโธ นะโมพุทธายะ หลวงพ่อสมหวัง สมดังปร ารถนา เ งินทองไหลมา
นะช าลีติ กิจการก้าวหน้า แ ค ล้ วค ล า ดป ล อ ดภั ยค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป
ขอแนะนำหากท่านใดที่ต้องการความสำเร็จ ความสมหวังไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม
ควรไปกร าบหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระ นครชัยศรี แล้วท่านจะพบความสำเร็จ
และสมหวังเหมือนกับหลายๆ คนที่ได้รับมาแล้ว

~

~

~

~

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น

~

~

~

VDO หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.