เงื่อนไขรับเงิน4000

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี แถลงว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)   เห็นชอบมาตรการเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่ งการให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี ฝ่ายเศร ษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทร วงการคลัง สภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ ออกมาตรการเยี ยวย าประชาชนประมาณ 40 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่กระจ าย CV ในช่วง 2 เดือน แจก 4000 สองเดือน ทั้งนี้ จะมีการหารือกันในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารเศร ษฐกิจ CV หรือ ศบศ.กันอีกครั้ง ส่วนตัวเลขเยี ยวย า 40 ล้านคนมีที่มาอย่ างไรนั้น จะนำตัวเลขมาจากจำนวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่ในขณะนี้ แหล่งข่าวจากกระทร วงการคลัง เปิ ดเผย ว่า กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของไวรั สโควิ ด ร่วมกับสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ซึ่งจะมีแนวทางเยี ยวย าอีกครั้งสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจ าย CV รวมทั้งเตรียมสินเชื่ อให้ระยะย าวขึ้น และมาตรการรักษาการจ้ างงาน เป็นต้น โดยในหลักการกระทร วงการคลังได้เสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) และได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ในรายละเอียดกระทร วงการคลังต้องกลับมาสรุปอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้ าต่อไป แหล่งข่าวจากกระทร วงการคลังกล่าวว่า มาตรการที่กระทร วงการคลังเสนอให้รั ฐบ าลจ่ายเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่   เหมือนกับโครงการ เร าไ ม่ทิ้ งกัน ที่ดำเนินการไปครั้งก่อน เนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงิ นกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เงิ นเพื่อแก้ไขปัญห า เยี ยวย า และฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ CV 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท) เหลืออยู่ราว 2 แสนล้านบาท อย่ างไรก็ดี เรื่องนี้ต้องเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี ตัดสินใจ ว่าจะทำหรือไ ม่ หากจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่ รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใด ทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงิ นอยู่ก็จริง แต่เนื่องจากปัญห ายังไ ม่สิ้ นสุด ยังไ ม่รู้ว่าจะมีการขย ายวงแค่ไหน ถ้าจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไ ม่พอ และฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ CV 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท) เหลืออยู่ราว 2 แสนล้านบาท อย่ างไรก็ดี เรื่องนี้ต้องเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี ตัดสินใจ ว่าจะทำหรือไ ม่ หากจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่ รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใด ทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงิ นอยู่ก็จริง แต่เนื่องจากปัญห ายังไ ม่สิ้ นสุด ยังไ ม่รู้ว่าจะมีการขย ายวงแค่ไหน ถ้าจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไ ม่พอ แต่ถ้าจ่ายก็ไ ม่น่ าเกิน 4,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน แหล่งข่าวกล่าว สำหรับมาตรการเยี ยวย าครั้งนี้จะมีความย าก เนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระ-บ าด คลังจึงเสนอแนวทางให้จ่ายเงิ นเยี ยวย าเป็นตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของรั ฐบ าล แบ่งเป็นพื้นที่สีแดง สีส้ม สีเหลือง โดยแต่ละสีอาจได้รับเงิ นเยี ยวย าไ ม่เท่ากัน ซึ่งยอมรับว่ามีความย ากในการดำเนินการหลายด้าน ซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทร วงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็ กลิ สต์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงิ นเยี ยวย า อย่ างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มต่อเนื่อง ทำให้การตั ดสิ นใจใช้มาตรการต่าง ๆ ค่อนข้างย าก ขอบคุณ ประชาช าติธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *