เซฟไว้เลย เรือพระ ป้ายทะเบี ยนรถไ อ้ ไ ข่

ประเพณีชั กพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาว ใต้ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่ง ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเชื่ อกันว่า เมื่อ ครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษา ณ สว รรค์ ชั้นด าวดึ งส์เพื่อโป รดพระม ารดา เมื่อครบ พรรษาจึงเสด็จมายังโ ล ก มนุ ษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเส ด็จ แล้ว อัญเชิ ญพระพุ ทธ เจ้ าขึ้นประทับบน บุษบกแล้ว แ ห่ไปรอบเมือง เรือพระ คือ รถหรือล้ อเลื่ อนที่ประดับตกแต่ ง ให้เป็นรู ปเรือแล้ววางบุษบก ซึ่งภ าษ าพื้นเมือง ของภาคใต้เรียกว่า “น ม” หรือ “น มพระ” ย อ ด บุษบก เรียกว่า “ยอ ด น ม” ใช้สำหรับ อาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานแล้วลากใน วันออกพรรษา ลากพระทางน้ำ เรียกว่า “เรือ พระน้ำ” ส่วนลากพระทางบก เรียกว่า “เรือพระ บก” สมั ยก่อนจะทำเป็นรู ปเรือ ให้คล้ ายเรือ จ ริง ๆ และต้องทำให้มีน้ำหนักน้อยที่สุ ด วันนี้เพ จ แหลงไหร เทือน เก็บภ าพ เรือพระ ของวัดเจดีย์(ไ อ้ ไ ข่) มาให้ชมกัน ของวัดเจดีย์(ไ อ้ ไ ข่) มาให้ชมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *