ออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 5 แสน

จากสถานการณ์ในตอนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวทั้งรายใหญ่รวมถึงรายย่อย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุดออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (บุคคลค้ำประกัน) วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก-ขนาดย่อม อาทิ ร้านอาหาร, ธุรกิจสปา, นวดแผนไทย, รถรับจ้างนำเที่ยว, ธุรกิจบริการที่พัก ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยรายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ -ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทย -ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน -ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผน -ไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ -ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการสถานการณ์ในตอนนี้ -ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี -ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง -เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ -ประเภทสินเชื่อ -เงินกู้ระยะยาว (L/T) วงเงินโครงการ -วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อราย -ไม่เกินรายละ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย -ร้อยละ 3.99 ต่อปี หลักประกัน -บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน ระยะเวลากู้ยืม -ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี ระยะเวลาโครงการ -ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว เข้าไปกรอกข้อมูลและรายละเอียดหน้าเว็บไซต์เพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้เลยค่ะ ขอบคุณ ธนาคารออมสิน เรียบเรียง siamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *