จ้ างง าน 4 หมื่ น อั ต รา

กระทรวงแ รงงาน เตรียมจ้างงาน 4 หมื่นอัตรา ในพื้นที่ EEC วันนี้ (15ส.ค.63) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานที่เกิ ดกับประชาชนทั่วประเทศ และจากวิก ฤตการแ พร่ระบ าดของโ รค C O V I D ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศ ษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางาน เร่งหามาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนเกิ ดการจ้างงาน โดยเตรียมตำแหน่งงานว่าง กว่า 40,000 อัตรา พร้อมร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง อบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน บทความผู้สนับสนุนMgid Ready To Meet? Don’t Forget About Our Date Dating.Com เปลี่ยนงานอดิเรกของคุณให้กลายเป็นรายได้เสริม Binomo โดยประเภ ทงานที่ EEC มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แ ก่ 1 แ รงงานด้านการผลิตอื่น แร งงานทั่วไป 12,706 อัตรา 2 พนักงานรั กษ าความปลอดภั ย 11,437 อัตรา 3 พนักงานบริการอื่น 1,807 อัตรา 4 ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น 1,186 อัตรา 5 ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 872 อัตรา 6 ช่างเทคนิควิศวกร รมไ ฟฟ้า 826 อัตรา 7 ช่างเทคนิควิศวกรร มโยธา (ก่อสร้าง) 618 อัตรา 8 พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น 609 อัตรา 9 เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี , ช่างเทคนิค (อินทรีย์เ คมี , ย าง , พลาสติก, โพลิเมอร์, สี , กระดาษ , น้ำมั น , เส้นใย , อาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 604 อัตรา 10 เจ้าหน้าที่การตลาด 516 อัตรา นอกจากนี้ ยังมีช่างเทคนิควิศวกร รมเครื่องกลอื่น, แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น , ช่างเชื่อมโลหะด้วยไ ฟฟ้า , เป็นต้น อีก 9,770 อัตรา โดยแร งงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC มีทุกระดับตั้งแต่แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ และไ ร้ฝีมือ ซึ่งมีความต้องการครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ขึ้นไป ทั้งนี้จากความต้องการแ รงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแ รงงานเป็นอย่างมาก และสายงานเหล่านี้ยังสามารถอยู่ได้แม้ในภาวะวิก ฤต ดั งนั้u เพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกร รม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากหันมาเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแร งงาน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และไ ม่ตกงาน อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางานจะเร่งดำเนินมาตรการให้แร งงานไทยได้บรรจุงาน มีงานทำ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะแร งงาน ด้วย เพื่อให้มีศักยภาพรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหก รรมเป้ าหมาย เพื่อมารองรับเทคโนโลยีใหม่ทั้งด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่อไป ที่มา TNNTHAILAND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *