วิธีลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร รับเดือนละ 600

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยเป็นเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันย ายน 2564 เป็นจำนวน 600 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลจะต้องมีคุณบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ผู้ปกครอง - มีสัญชาติไทย - เป็นบุคคลที่รับเด็ กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็ กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย เด็กแรกเกิด - มีสัญชาติไทย - เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี - อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร - แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) - แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง - สูติบัตรเด็กแรกเกิด - สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น - สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้ งครร ภ์) - ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ - สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้ งครร ภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด รอให้คลอ ดลู กก่อนถึงลงทะเบียนได้ วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ปี 2564 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th 2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด 3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล 4.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ 5.หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์ วิธีการลงทะเบียนโครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564 หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีที่แล้ว พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับการโอนเงินต่อเนื่อง จนลู กมีอายุ 6 ขวบ แต่หากไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอ ดลู กในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร - กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต - เมืองพัทย า ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา - ส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล อย่างไรก็ตาม คุณแม่ทั้งหลายอย่าลืมลงทะเบียน เพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 บาท กันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *