เปิด 8 ขั้นตอน การฉีดวัคซีน CV-19 ใช้เวลาแค่ 37 นาที ง่าย เร็ว กว่าที่คิด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน CV-19 นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมระบบให้บริการวัคซีนป้องกัน CV-19 ในโรงพยาบาลของ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เปิดเผยว่า สถาบันบำราศนราดูรเป็นสถาบันเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและโรคติดเชื้ อของประเทศ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าระบบที่จัดไว้มี 8 ขั้นตอน เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องผ่านไปด้วยดี ใช้เวลารวม 37 นาที สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ นำไปปรับใช้ได้ โดยก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และจัดให้เว้นระยะห่างทุกขั้นตอน ผู้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะต้องต้องสแกนไลน์ หมอพร้อม เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และแจ้งเตือนการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับขั้นตอนการรับบริการมีดังนี้ จุดที่ 1 ลงทะเบียนโดยใช้เครื่อง KIOSK เพื่อลดการสัมผัส จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน จุดที่ 5 รับการฉีดวัคซีน ใช้เวลาเพียง 5 - 7 นาที จุดที่ 6 ผู้รับวัคซีนนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที โดยได้เตรียมจัดห้องปฐมพยาบาล แพทย์ วิสัญญีพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล จุดที่ 7 เมื่อครบ 30 นาที พยาบาลจะสอบถามอาการก่อนกลับบ้าน และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ จุดที่ 8 มี Dash Board จาก Line OA หมอพร้อม แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งนี้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน CV-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน ทาง Line หมอพร้อม นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า ขอให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมั่นใจการให้วัคซีนครั้งนี้ รัฐบาลเน้นย้ำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการคัดเลือกวัคซีนสำหรับคนไทย และสถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อม จัดระบบให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ไว้พร้อมแล้ว ทางด้าน นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล กล่าวว่า ระบบบริการฉีดวัคซีน CV-19 ของสถาบันบำราศนราดูร มีขั้นตอนที่ครบถ้วน จะนำไปเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนทุกปีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม วัคซีน CV-19 ที่จะฉีดในครั้งนี้ ถือเป็นการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด จึงต้องมีการจัดขั้นตอนที่มากกว่าการฉีดวัคซีนอื่น ๆ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยโรงพยาบาลสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่ง ตามบริบทของพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *